Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 3

 

 ЌАРОР

Судяи суди ноњияи Шањринав Неъматуллозода Г.Н, дида баромад дар маљлиси ошкорои судї, дар бинои суди ноњияи Шањринав санаи 13 октябри соли 2017, парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро нисбати Собиров Маруфҷон Сулаймонович санаи таваллудаш 04.03.1969 сол, зодаи ноњияи Шањринав, миллаташ тољик, тањсилоташ миёна, оиладор соњиби 5 фарзанд, муваќатан бекор, сокини ноњияи Шањринав, Љамоати дењоти Шаҳринав , кӯчаи А.Рудакӣ

 

Бо моддаи 332-и Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон дида баромада, чунин,-

МУАЙЯН КАРД:

Њуќуќвайронкунанда Собиров М.С. санаи 28-уми сентябри 2017-ум сол тахминан соатњои 17-20 даќиќа автомашинаи тамѓаи «Д-Лабо» раќами давлатиаш 14-79 АЕ07-ро дар кўчаи И.Сомони Љамоати дењоти Шањринав дар њолати мастї идора намудааст, ки аз тарафи кормандони ШБДА ШВКД дар ноњияи Шањринав дастгир карда шудааст.

Бо ин њаракатњояш њуќуќвайронкунанда Собиров М.С. кирдори дар м.332-и КЊМ Љумњурии Тољикистон пешбинишуда, ки идора намудани воситањои наќлиёт дар њолати мастиро пешбинї менамояд, содир намудааст.

Њуќуќвайронкунанда Собиров М.С. дар мурофиаи судї ба гуноњаш пурра иќрор шуда, чунин нишондод дод, ки дар њаќиќат вай санаи 28-уми сентябри 2017-ум сол тахминан соатњои 17-20 даќиќа дар кўчаи И.Сомони Љамоати дењоти Шањринав автомашинаи тамѓаи «Д-Лабо» раќами давлатиаш 14-79 АЕ07-ро дар њолати мастї идора намудааст, ки аз тарафи кормандони ШБДА ШВКД дар ноњияи Шањринав боздошт карда шудааст. Аз кирдори содирнашмудааш пушаймонї изњор намуда, аз суд хоњиш намуд, ки нисбаташ љазои сабуктар таъин карда шавад.

Ба ѓайр аз худиќрории њуќуќвайронкунанда Собиров М.С. гуноњи ў боз бо маводњои зерини парванда аз љумла, бо протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї аз санаи 28.09.2017-ум сол, бо ќарор дар бораи оѓоз намудани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз санаи 29.09.2017-ум сол, баёноти додаи ў, протоколи №268 санљиши тиббї оид ба муайян њолати мастї аз санаи 28.09.2017-ум сол исботи пурраи  худро ёфтааст.

Њолатњои сабуккунандаи гуноњи њуќуќвайронкунанда Собиров М.С. тибќи талаботи моддаи 49 КЊМ Љумњурии Тољикистон, ин аз кирдори содирнамудааш самимона пушаймони изњор намуданаш мебошад.

Њолатњои вазнинкунанда тибќи талаботи моддаи 50 КЊМ ЉТ дар кирдори њуќуќвайронкунанда Собиров М.С. дида намешавад.

Аз ин ру судя кирдори њуќуќвайронкунанда Собиров М.С..-ро бо моддаи 332-и Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон, ки љавобгарии маъмуриро барои идора намудани воситањои наќлиёт дар њолати мастї пешбини мекунад, банду баст менамояд.

Раводиди моддаи 332-и КЊМ Љумњурии Тољикистон љазоњои љарима ва њабси маъмуриро бо мањрум кардан аз њуќуќи идораи воситаи наќлиёт пешбинї кардааст.

Суд таъини љазои љаримаро нисбати њуќуќвайронкунанда Собиров М.С. муњокима намуда, лозим донист, ки ин намуди љазоро нисбати ў таъин накунад, зеро таъини љазои љарима ноил шудан ба маќсади љазо намегардад.

Суд њолатњои болої, шахсияти њуќуќвайронкунанда, њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи љазои њуќуќвайронкунанда Собиров М.С..-ро ба назар гирифта, зарур шуморид, ки нисбати охирон љазои маъмурї дар намуди њабси маъмурї бо мањрум кардан аз њуќуќи идораи воситаи наќлиётро татбиќ намояд.

Бинобар асосњои болои бо дастрасии моддањои 140, 141, 142, 148-150-и Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон судя, чунин,-

 

ЌАРОР КАРД:

Собиров Маруфҷон Сулаймонович бо моддаи 332-и Кодекси хуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон гунањгор дониста шавад.

Нисбати ў бо њамин модда љазои њабси маъмурї ба мўњлати 15 (понздањ) шабонарўз бо мањрум сохтан аз њуќуќи идораи воситањои наќлиёт ба мўњлати 5 (панљ) сол таъин карда шавад.

Мўњлати љазои њабси маъмурї нисбати Собиров Маруфҷон Сулаймонович аз соати 14:00 даќиќаи санаи 13 октябри соли 2017 ба њисоб гирифта шавад.

Иҷроиши ќарори мазкур ба зиммаи ШВКД дар ноњияи Шаҳринав  вогузор карда шавад.

Шањодатномаи ронандагии њуќуќвайронкунанда Собиров Маруфҷон Сулаймонович тањти №АD 0175271 ва талони ќайди ќойдавайронкуни тањти №АР 0019165 баъди ба ќувваи ќонунї даромадани ќарор ба ШБДА ШВКД-и ноњияи Шањринав барои иљроиш ирсол карда шавад.

Аз болои ќарор дар муддати дањ рўз тавассути њамин суд ба коллегияи судї оид ба парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурии Суди Олии Љумњурии Тољикистон шикоят ва ё эътироз овардан мумкин аст.

 

   

  Судяи суди

          ноњияи Шањринав:                                         Неъматуллозода Г.Н.

 

  © Суди ноҳияи Шаҳринав. 735030, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Шаҳринав, шаҳраки Шаҳринав, кӯчаи М. Турсунзода 52
     Телефонҳои боварӣ: (+992 8155) 31-4-94, (+992 8155) 32-1-06